تیغ

نه آن باران تکرار خواهد شد
نه آغوش تو
نه بوسیدنت
زمان، تیغ‌های ستونِ فقراتِ ماهی قزل‌آلاست
در تنِ من.
5361219726_46ec2ee20d_z.jpg