جنگ و رنج

«جنگ» و «رنج» تنها در یک حرف با هم اختلاف دارند و «آغاز» و «پایان‌»شان به یک جا ختم می‌شود: مرگ.