آلزایمر

گفتند:
از تبعید ننویس
تا یادمان نیفتد تبعیدی هستیم
و با استکان کمرباریک چای گلستان
به پیشواز آلزایمر می‌رفتند.
فکر کردم، باید
پوستر بزرگ تهران جدید را
از کارخانه پوسترسازی سفارش بدهم
و پهن کنم
روی پوست نمناک این جزیره
روی آن راه بروم
سیگار بکشم
و درباره تهران و مشهد
شعر ِ شاد بگویم
استکان چایم را پر کنم
و بعد
شعرهای تبعید
همه را
بسوزانم.
شهریور ۹۲