هجدهم اکتبر ۲۰۱۳

کلمه به کلمه، مثل تکه‌های نان، فارسی را توی دهانشان می‌گُذارم.
یک بار می‌گویم ایران، چهارده بار ایران تکثیر می‌شود.
یک بار می‌گویم مامان، چهارده بار مامان تکثیر می‌شود.
کلمه بعدی گیلان است.
کلمه بعدی ابر.
کلمه بعدی باران.