پالتو

لعنت به پالتوی خاكستری‌ات
كه همزمان
بوی تن و
هوس خواستن و
داغ عطر ناياب و گران آن شركت ورشكست شده كذايی را
با هم به دلم می‌ريزد.
لعنت به پالتوی خاكستری‌ات
و نه خودت.