مرغ دریایی

خانه‌ام کجاست؟
دریایی شاید
که ریه‌هایم را هر شب
از آب
در خواب
پر می‌کند.
آب
بالا، بالاتر می‌آید
و بعد ناگهان، مامور تنفس،
سیم دستگاه را می‌کشد.
مرغ دریایی‌ام که فقط عصرهای پنجشنبه هوس پرواز می‌کنم
و باقی هفته
کابوس دریا می‌بینم.