۱۰۰۰

بنویس یک و … سه نقطه هم بگذار
یعنی که ادامه دارد آن دیوار
یعنی که هزار روز تنهایی
یعنی که هزار آرزو بر دار.