مشهد-۲

من از شهر کافه‌های گردن‌زده‌‌‌ می‌آیم
از شهرِ خانه‌‌های مشبک
از شهر میدانِ اعدام قدیم و میدان ِ شهدای جدید
‌ از تلاقی‌گاه دود سیگار و بال فرشتگان
بر سربازخانه، نام قرارگاه گذاشته بودند
و نه اسمی بر بی‌قراری سربازهای دیده بان ِ آلوده به دو تار ‌موی زن
دو تار!
من از شهر آوازه‌خوان‌های گردن‌کش می‌آیم
از محل شهادت ِ خودم
مشهد.