بیست و ششم

دیگر مجبورم در این گلدان شکسته ریشه کنم
کسی از شما می‌داند قرقر چرخ‌های این چمدان چرا
در خواب و بیداری مرا تعقیب می‌کند؟