پیمان عارفی

می‌کشند و تمام می‌کنند و تمام می‌شوند آدم‌ها. ولی تاریخ تمام نمی‌شود. بنویسید این روزها را یک گوشه‌ای کنار دفتری جایی. داوری که نیست این روزها. ولی تاریخ، داور خوبی خواهد بود.
تف!‌