خانه

در مرگزار برگ‌، ردپایی هست
و خانه‌ای در انتهای مه
و خوابی که از نبودن در جایی بیدارم می‌کند.