عبور

هر بار دست می‌کشم
به حفره‌های خالی ملافه‌های مچاله تخت
و جای خالی کسی که رفته است
پر می‌شود
به همین سادگی.