بیست و پنجم بهمن هزار و سیصد و نود و دو

ما باغ می‌بندیم
بر آدم‌ها
ما جنازه می‌دزدیم
نفس می‌گیریم
از آدم‌ها
گردن می‌زنیم ما
همه را و عشق را
می‌بخشیم
مرگ را و نفرت را
ما خاک می‌کنیم
زجر می‌دهیم
دار می‌زنیم
حصر می‌کنیم
آدم‌ را
آدم را
80473852-98FC-4615-9FA0-0967AA247AB4_mw800_mh600_s.jpg