شب چهارم

صدایش را نمی‌شنوم
یک مشت کلمه است، یک موج ِ وحشی ِ سپید
مثل ردیف دندان‌هایش
نه، مثل شیر، شیره‌
که تیر ِ کمرم را در می‌آورد
و جانم را می‌مکد
بی‌صدا، چطور ممکن است
این همه خواستنِِ یک مشت کلمه؟