آتش‌بس
نه تو را به من می‌رساند
نه مرا از سایه مرگ می‌رهاند
نه خدا را از برهان شر.