من نیستم، چگونه تو را می‌برند؟

برای سیمین بهبهانی:‌
من نیستم چگونه تو را می برند؟
با من بگو، تو را به کجا می‌برند؟
من نیستم، تمام دلم کنده است
دارند تکه‌های مرا می‌برند
آنجا کجاست؟ گور چرا کنده‌اند؟
مردم چرا نماز عزا می‌برند؟
من نیستم، بگو به چه حقی تو را
با یک کفن به خاطره‌ها می‌برند؟
نه! نیستی تو ساکن تابوت سرد
شاید به اشتباه و خطا می‌برند!
شاید منم که مرده ام و جای من
دارند «جای پای» تو را می‌برند
من باختم که ماندم و دیدم تو را
بر دوش لحظه‌های کُما می‌برند
من نیستم، فقط دم رفتن بگو!
این جنگ را شُوالیه‌ها می‌برند؟
IMG11311795.jpg