احمدرضا احمدی

همه چیز و همه کس
از درونم کنده شده بود
حوض پر ماهی، گلدان‌های شمعدانی، تصویرهای پرندگان.
دیگر برای نوشتن نخواهم کوشید
تا دستی جدا از تن خویش بیابم.