شبانه

من از مرگ نمی‌ترسم
تنها به پوسیدن ِحافظه بیم می‌برم
و فراموشی ِحنجره از برآوردن ِ فریاد
نه، از مرگ که نه
از عادت بی‌پایان و بی‌پروا به همچون مردگان زیستن است که می‌هراسم.