کوبانی

“ما فعلا اشک نمی‌ریزیم. وقتی کوبانی آزاد شود، من دوبار گریه می‌کنم. یک بار از غم جوانانی که در خاک دفن کردیم و یک بار از شادی، چون فداکاری آنها بی‌نتیجه نبوده و کوبانی آزاد شده است.”
این جمله را زنی کرد از کوبانی به نام خاتون گفته. این دو خط و نیم یک شعر تکان‌دهنده‌ی شاهکار است. فقط کافی‌ست هر یک جمله را بیاورید سر خط و به شکل مقطع آن را بنویسید.