ناپل ۳- سن‌مارتین و سن‌المو

ناپل از بلندی قلعه سن المو یک شکل دیگر است. شکلی که زمین تا آسمان با آن دیوارهای سر به فلک کشیده فرق می‌کند. این تصور ناپل را می‌شود قبل از غروب و بعد از روشن شدن چراغ‌های شهر از قطعه سن‌المو دید. آن روز که رفتم بالای قلعه باد سرد و تندی می‌آمد. نیم ساعت قبل از غروب رسیدم بالای قلعه. لذت این که بدون برنامه‌ریزی آدم ساعت درستی و جای درستی باشد را با هیچ چیز نمی‌شود طاق زد من وقت درستی، جای درستی بودم و صورت تاریک‌روشن ناپل را از بالای قطعه دیدم. شاهکار بود. قبل از غروب رنگارنگی ساختمان‌های در هم پیچیده که کنار دریا ردیف صف کشیده بودند، لب به لب شدن رفتن خورشید و روشن شدن چراغ‌های شهر واقعا دیدنی بود. با این که باد سرد و شدید بود حدود چهل و پنج دقیقه دور تا دور پشت بام قلعه را دور زدم.
سن‌المو و سن‌مارتین را باید رفت. آن بالا، روبروی سن مارتین یک دیوار سنگی و یک پیاده‌روی مشرف به شب ناپل است که خیلی شبیه بام تهران است.
2015-01-25 17.20.26.jpg