راهزن

دستبرد می‌زدم به موهایت
در اواسط ِ‌ مستی
و در مقابل نگاه‌های متعهد به روابط پایدار انسانی
راهزن یعنی:
زنی که راه می‌زند از هر راه تو به تویی
به تو.