گزارش آب‌وهوا

دو سال پيش، امشب
در مشهد برف باريده بود
من عكسى دسته چندم از عكاسى ناشناس
يافته بودم
و نوشته بودم دلتنگم
دو سال بعد، امشب
در مشهد برف نمى بارد
عكسى در كار نيست
مرزها از جايشان تكان نخورده‌اند
و من هفتصد و بيست و شش روز
دلتنگ‌ترم.