بایگانی ماهیانه: ژانویه 2016

شرط

تنت اگر به تنم بى بهانه تن بدهد
نفس نفس همه ام را به سوختن بدهد

تنت اگر به من و دستهاى منتظرم
دوباره حوصله دوست داشتن بدهد

تن تو ميوه ممنوعه اى شبيه انار
كه طعم وسوسه خوب ِخواستن بدهد

تنت اگر به غزل هاى تلخ بى وطنم
هزار واژه بى خانه را وطن بدهد

بدون شرط و اگر، كاشكى تو باشى و من
به عشق، كاش تنت بى بهانه تن بدهد.